ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร รับจ้างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

การตีเส้นจราจรหากเว้นระยะเวลาหลังจากปูผิวน้อยเกินไป จะทำให้ จะทําให้สีหมองดำเร็วกว่าปกติ
การตีเสนจราจรที่ดีควรที่จะเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากวันที่ปูผิวแอสฟัลแล้วเสร็จ
ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร


ตีเส้นจราจร  หรือเรียกว่า เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

ตีเส้นจราจร เตรียมผิวทาง ผิวจราจรที่จะทำการตีเส้นจราจรหรือเครืองหมายจราจรต้องสะอาดและแห้ง ต้องไม่ทำบนผิวที่สกปรก มีผุ่นจับหรือสิ่งแปลกหลอมอื่นใด และต้องไม่ลงทับไปบนวัสดุจราจรเดิม
ที่ชำรุด วัสดุรองพื้นดังกล่าวต้องสอดคตล้องกับวัสดุเทอร์โมพลาสติกและผิวจราจรที่จะทำงาน

ตีเส้นจราจร การเตรียมวัสดุ วัสดุเทอร์โมพลาสติก ต้องหลอมตัวด้วยความร้อนส่วนผสมต่างๆ ละลายเข้าเป้นเนื้องเดียวกันอย่างสม่ำเสมอและเพื่อป้องกันไม่ให้สีผิดเพี้ยน ต้องใช้วัสดุเทอร์โมพลาสติกให้เพียงพอกับความร้อนในเตาต้ม มี
การกวนอยู่ตลอดเวลา

ตีเส้นจราจร การทำงาน
ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ตามลักษณะของวัสดุที่ใช้งาน
ตามข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุ ปริมาณของวัสดุต้องอยุ่ในกรอบขอบข่ายที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

ตีเส้นจราจร การโรยลูกแก้วเมื่อพ่น รีดหรือปาดลากวัสดุเทอร์โมพลาสติกหรือพ่นสีจราจรลงบนผิวทางแล้วให้โรยลูกแก้ว ทับหน้าบนผิววัสดุเทอร์โมพลาสติกขณะที่ยังไม่แข็งตัวจากเครื่องโรยลูแก้วซึ่งติดตั้ง
อยู่บนเครื่องพ่น รีดหรือปาดลากนั้นโดยต่อเนื่อง

ประเภทของการตีเส้นจราจรมีหลายแบบ คือ

 เราแบ่งการตีเส้นจราจรบนพื้นทางแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตีเส้นจราจร บนพื้นทางประเภทบังคับ ได้แก่ ตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ
(๒) ตีเส้นจราจร บนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ การตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้

 ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร

การตีเส้นจราจรชุดเครื่องหมายบนพื้นทาง ขอบทางมีดังนี้
- เส้นแบ่งปกติ
- เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน,ห้ามแซง
- เส้นแบ่งทิศทางคู่ (เส้นประคู่เส้นทึบ,เส้นทึบเส้นประคู่,เส้นทึบคู่)
- เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ,ช่องเตือน,ประจำทาง
- เส้นขอบทาง

 ตึเส้นจราจร

วัตถุประสงค์การตีเส้นจราจร

วัตถุประสงค์การตีเส้นจราจร 
-เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
-เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นข่องทางจราจร
-เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามเส้นจราจร
-ตีเส้นจราจรเพื่ออำนวยความปลอดภัยบนผิวทาง
 ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร

ลักษณะของตีเส้นจราจร

ลักษณะของงานตีเส้นจราจร 
- ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร
- ตีเส้นจราจรลานจอดรถภายในอาคาร-ห้างสรรพสินค้า ตีเส้นจราจรที่จอดรถโรงแรม-คอนโดมิเนี่ยม ตีเส้นโรงงาน ตีเส้นลานจอดเครื่องบิน 
- ตีเส้นทำทางม้าลาย ตีเส้นลูกนาด ตีเส้นลูกศร
- ตีเส้นสนามกีฬา ตีเส้นจรา
ตีเส้นจราจร


คุณสมบัติเด่นของงานตีเส้นจราจร

คุณสมบัติการตีเส้นจราจร