ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร รับจ้างตีเส้นจราจร

 เราแบ่งการตีเส้นจราจรหรือตีเส้นถนนบนพื้นทางแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตีเส้นจราจร บนพื้นทางประเภทบังคับ ได้แก่ ตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ
(๒) ตีเส้นจราจร บนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ การตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้

 ตีเส้นถนน
ตีเส้นถนน