ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร รับจ้างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

ตีเส้นจราจร นี่คือสุดยอดช่างตีเส้นจราจร เบอร์ 1 ของประเทศไทย เราขอท้าทั้งประเทศว่าเราคือสุดยอดช่างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนเบอร์1 ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร

- รับ”ตีเส้นจราจร“ตามหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง แขวงการทาง ทางหลวงชนบท อบต. อบจ. กทม.โรงพยาบาล โรงเรียน และงานตามหน่วยงานราชการต่างๆ ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน รับเหมาตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร

- รับตีเส้นจราจร ตามหน่วยงานเอกชน ตีเส้นจราจรลานจอดตามอาคารต่างๆ ตีเส้นลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ตีเส้นจราจรลานจอดรถโรงแรม ตีเส้นลานจอดรถมหาลัย ตีเส้นลานจอดรถโรงพยาบาล ตีเส้นลานจอดรถโีีรงงาน ตีเส้นลานจอดรถคอนโดมิเนี่ยม ตีเส้นจราจรลานจอดรถภายในนิคมอุตสาหกรรม ตีเส้นลานจอดฮอร์

- รับตีเส้นจราจร ทางข้ามม้าลาย รับตีเส้นห้ามจอด รับตีเส้นแบ่งทิศทางเดินรถ รับตีเส้นลูกศรบอกทิศทางเดินรถ รับตีเส้นเนินกระโดด รับตีเส้นสัญลักษณ์คนพิการ ตีเส้นจราจรที่จอดจักรยาน ตีเส้นจุดวางขายของ รับตีเส้นจราจรแท็กซี่เวย์ บาสเลนน์ รับตีเส้นจราจรทั่วประเทศไทย – รับตีเส้นสีเรืองแสง รับตีเส้นสีสะท้อนแสง รับทาสีทางหนีไฟ รับทาสีลานจอดรถ

ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร รับจ้างตีเส้นจราจร

 เราแบ่งการตีเส้นจราจรหรือตีเส้นถนนบนพื้นทางแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ตีเส้นจราจร บนพื้นทางประเภทบังคับ ได้แก่ ตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นโดยกำหนดให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ งดเว้นการกระทำ หรือจำกัดการกระทำในบางประการหรือบางลักษณะ
(๒) ตีเส้นจราจร บนพื้นทางประเภทเตือน ได้แก่ การตีเส้นจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า อันอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังในการใช้ทาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกล่าวได้

 ตีเส้นถนน
ตีเส้นถนน

รับจ้างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร

การตีเส้นจราจรชุดเครื่องหมายบนพื้นทาง ขอบทางมีดังนี้
- เส้นแบ่งปกติ
- เส้นแบ่งทิศทางจราจรเตือน,ห้ามแซง
- เส้นแบ่งทิศทางคู่ (เส้นประคู่เส้นทึบ,เส้นทึบเส้นประคู่,เส้นทึบคู่)
- เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ,ช่องเตือน,ประจำทาง
- เส้นขอบทาง

 ตึเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร

รับจ้างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

วัตถุประสงค์การตีเส้นจราจร 
-เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
-เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นข่องทางจราจร
-เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามเส้นจราจร
-ตีเส้นจราจรเพื่ออำนวยความปลอดภัยบนผิวทาง
 ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร

ตีเส้นถนนตีเส้นจราจร รับตีเส้นจราจร รับจ้างตีเส้นจราจร

ลักษณะของงานตีเส้นจราจร 
- ตีเส้นถนน ตีเส้นจราจร
- ตีเส้นจราจรลานจอดรถภายในอาคาร-ห้างสรรพสินค้า ตีเส้นจราจรที่จอดรถโรงแรม-คอนโดมิเนี่ยม ตีเส้นโรงงาน ตีเส้นลานจอดเครื่องบิน 
- ตีเส้นทำทางม้าลาย ตีเส้นลูกนาด ตีเส้นลูกศร
- ตีเส้นสนามกีฬา ตีเส้นจรา
ตีเส้นจราจร