รับจ้างตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน

วัตถุประสงค์การตีเส้นจราจร 
-เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
-เพื่อแบ่งช่องทางการเดินรถ และเป็นข่องทางจราจร
-เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามเส้นจราจร
-ตีเส้นจราจรเพื่ออำนวยความปลอดภัยบนผิวทาง
 ตีเส้นจราจร
ตีเส้นจราจร